Facebook

Služby

Prenájom priestorov Domu kultúry

Budova Domu kultúry je k dispozícii aj pre krátkodobé prenájmy s rozličným zameraním. Prenájmy sa neposkytujú aktivitám, ktorých charakter alebo cieľ vedie k porušeniam zákonov SR. Prenájmy sa neposkytujú ani reklamno-predajným akciám, ani za účelom konania svadobných hostín, karov, diskoték a pod.

Popis miestností:

Veľká sála: 17,35m x 16m = 277,6m² 287 + 20 miest (červená rada)

Pódium vo veľkej sále: šírka 11,3m, hĺbka 7m, výška 0,7m

Kinosála: 96 miest

Klubové priestory: 14,5m x 9m = 130,5m²

Foayé: 34m x 6,5m = 221m²

Služby sú el. energia, plyn, vodné a stočné a budú účtované podľa skutočného čerpania. Práce osvetľovacieho technika si nájomcovia objednajú a uhradia individuálne. Klubové priestory slúžia spravidla pre stretnutia mestských klubov na podporu ich činnosti, pričom ich stretnutia spravidla nepresiahnu čas 2 hodiny, slúžia tiež na účely prenájmu pre prednáškovú činnosť napr. pre personálnu agentúru. Je potrebné zosúladenie času tak, že mestské kluby majú prednostné právo pri konaní ich činnosti.

Poplatky:

      Hlavná sála Kino sála

  1. Ples, stužková a iné spoločenské tanečné podujatia

   15€/hod. + služby        10€/hod. + služby          

  2. Firmy, umelecké agentúry - súkromné prenájmy, koncerty

   50€/hod. + služby  50€/hod. + služby

  3. Školské podujatia organizované školskými a        predškolskými zariadeniami

   1€ podujatie                 1€ podujatie                  

  4. Výchovné koncerty pre školy organizované agentúrami -     nie komerčné

   10€/hod. + služby  10€/hod. + služby           

  5. Akcie organizované referátom kultúry, ale spoplatnené       pre účastníkov

   5€/hod. + služby            5€/hod. + služby                 

  6. Foayé – výstavy (neorganizované mestom)

   1€ akcia  

  7. Školenia, prednášky, osobné prezentácie

   10€/hod. + služby              10€/hod. + služby          

  8. Príprava sály *

   3€/hod. - platí pre všetky sály                                 

  9. Záloha na ples, stužkovú **

   150€ 

  10. Kaucia ***

   350€ 

Vysvetlivky:

* Ide o čas prípravy pred akciou a po akcii.

** Záloha na ples, stužkovú, v prípade zrušenia akcie zo strany organizátora 60 dní pred jej konaním, sa nevracia.

*** Kaucia na účely poškodenia Domu kultúry resp. jeho zariadenia vo výške 350 eur.

Podmienky využívania priestorov

1. Najskôr sa treba informovať v Dome kultúry, al. telefonicky na čísle 041/5532486, či je v požadovanom dátume DK voľný.

2. Podanie písomnej žiadosti o prenájom Domu kultúry na podateľni MsÚ Bytča.

3. Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa platného základného cenníka pre záujemcov o priestory Domu kultúry, Treskoňova 814/3, Bytča, ktorý je zverejnený.

4. V prípade prenájmu Domu kultúry na viac ako 24 hodín, bude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov a Nájomca je povinný zložiť do pokladne MsÚ kauciu v hodnote 350.-€, slovom tristopäťdesiat euro, a preukázať sa týmto dokladom zodpovednému zamestnancovi MsÚ pri preberaní Domu kultúry. V prípade nepredloženia dokladu nebude nájomcovi Dom kultúry odovzdaný na uskutočnenie objednanej akcie. V prípade krátkodobého prenájmu po skončení podujatia, bude nájomcovi vystavená faktúra za prenájom, ktorú uhradí na pokladni MsÚ, alebo cez účet.

5. Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii hodinu pred začiatkom nájmu a priestory opustí hodinu po ukončení akcie (podujatia). Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory najneskôr do 1 hodiny po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia).

6. Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi.

7. V priestoroch DK je prísny zákaz používať otvorený oheň ( sviečky, kahance...)

8. V priestoroch DK je prísny zákaz fajčiť a používať diskotekový dym. V budove sú umiestnené poplachové zariadenia na dym. V prípade zadymenia sa spustí alarm, privolá Mestskú políciu a Požiarnú hliadku, tento výjazd si uhradí súčasný nájomca a nebude mu umožnený ďalší prenájom priestorov. Na fajčenie je vyhradený priestor pred budovou DK, kde je na daný účel k dispozícii popolník.

9. Nájomca sa zaväzuje, že nebude pripínať špendlíky, ani lepiacou páskou výzdobu na závesy v sále a zásteny pred stiahnutými sedačkami, v prípade realizovania výzdoby zaplatí celý záves, alebo zástenu v plnej sume.

10. Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.

11. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť užívanie prenajatých nebytových priestorov len na účel, na ktorý mu boli prenajaté.

12. Zodpovedný zamestnanec MsÚ má právo počas trvania nájmu kontrolovať využívanie týchto priestorov a zariadení.